Tidslinje

2015

ETABLERING (august 2015) af
AsylSyd med overtagelse af asyl-
centerdrift i Løgumkloster, Uge,
Bolderslev og Toftlund (1)

ÅBNING (4. kvartal) af opholds-
centre på Rømø, i Hviding, Toft-
lund (2) og Brøns samt børne-
center i Tønder

2016

ÅBNING (1. kvartal) af
børnecenter i Toftlund

LUKNING (1. kvartal)
af opholdscentre på
Rømø og i Toftlund

LUKNING (2. kvartal)
af opholdscenter i Brøns

LUKNING (4. kvartal) af
opholdscenter i Toftlund (1)

2017

ÅBNING (2. kvartal) af afdeling for
17-årige uledsagede mindreårige
asylansøgere på eksisterende op-
holdscenter i Hviding

LUKNING (3. kvartal) af opholds-
center i Uge og børnecenter i Toftlund

ETABLERING (4. kvartal)
af centrallager i Toftlund

2018

ÅBNING (1. kvartal) af afdeling for
gadeorienterede uledsagede mindre-
årige asylansøgere på børnecenter
i Tønder

LUKNING (1. kvartal) af
opholdscenter i Bolderslev

2019

LUKNING (3. kvartal) af afdeling for
17-årige uledsagede mindreårige asyl-
ansøgere på eksisterende opholds-
center i Hviding

2020

Uændret drift.

2021

Uændret drift.

2022

ÅBNING (1. kvartal) af opholds-
centre i Toftlund, Bolderslev,
Haderslev og Skærbæk

ÅBNING (2. kvartal) af
opholdscenter i Augustenborg

TOMDRIFT af opholdscentre i
Toftlund, Haderslev og Skærbæk

LUKNING af opholdscenter
i Haderslev

2023

LUKNING (2. kvartal) af
opholdscenter i Bolderslev

LUKNING (3. kvartal) af
opholdscenter i Toftlund

LUKNING (4. kvartal) af
opholdscenter i Augustenborg

2015

ETABLERING (august 2015) af
AsylSyd med overtagelse af asyl-
centerdrift i Løgumkloster, Uge,
Bolderslev og Toftlund (1)

ÅBNING (4. kvartal) af opholds-
centre på Rømø, i Hviding, Toft-
lund (2) og Brøns samt børne-
center i Tønder

2016

ÅBNING (1. kvartal) af
børnecenter i Toftlund

LUKNING (1. kvartal)
af opholdscentre på
Rømø og i Toftlund

LUKNING (2. kvartal)
af opholdscenter i Brøns

LUKNING (4. kvartal) af
opholdscenter i Toftlund (1)

2017

ÅBNING (2. kvartal) af afdeling for
17-årige uledsagede mindreårige
asylansøgere på eksisterende op-
holdscenter i Hviding

LUKNING (3. kvartal) af opholds-
center i Uge og børnecenter i Toftlund

ETABLERING (4. kvartal)
af centrallager i Toftlund

2018

ÅBNING (1. kvartal) af afdeling for
gadeorienterede uledsagede mindre-
årige asylansøgere på børnecenter
i Tønder

LUKNING (1. kvartal) af
opholdscenter i Bolderslev

2019

LUKNING (3. kvartal) af afdeling for
17-årige uledsagede mindreårige asyl-
ansøgere på eksisterende opholds-
center i Hviding

2020

Uændret drift.

2021

Uændret drift.

2022

ÅBNING (1. kvartal) af opholds-
centre i Toftlund, Bolderslev,
Haderslev og Skærbæk

ÅBNING (2. kvartal) af
opholdscenter i Augustenborg

TOMDRIFT af opholdscentre i
Toftlund, Haderslev og Skærbæk

LUKNING af opholdscenter
i Haderslev

2023

LUKNING (2. kvartal) af
opholdscenter i Bolderslev

LUKNING (3. kvartal) af
opholdscenter i Toftlund

LUKNING (4. kvartal) af
opholdscenter i Augustenborg

Værdigrundlag

FÆLLES RETNING er vores værdigrundlag i AsylSyd
og det 
fælles udgangspunkt for kontinuerlig udvikling
på tværs af funktioner og afdelinger, som sikrer:

Høj kvalitet
Ensartethed
Faste strukturer
Tidsprioriteringer

Værdigrundlaget er skabt i fællesskab af ledere og
medarbejdere. Det udmønter sig bl.a. i en fast model
for brug af kompetenceprofiler og funktionsbeskrivelser. 

Fælles retning

Mission

At styrke menneskers ressourcer, så den enkelte tager ansvar for eget liv.

Vision

At være den mest eftertragtede driftsoperatør med fleksible og lokale løsninger mv.

Driftsopgaven

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for tilvejebringelse og drift af indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Den daglige drift af indkvarteringsstederne (asylcentrene) bliver varetaget i et bestillerudfører-samarbejde, hvor Udlændingestyrelsen bestiller operatører (kommuner, Røde Kors og Kriminalforsorgen) til at udføre driftsopgaven.

Operatøren sammensætter og tilpasser løbende fagligt kvalificeret og tilstrækkeligt personale (inkl. underleverandører af ydelser) til at udføre driften i forhold til den aktuelle sammensætning af beboere og det aktuelle behov for indkvartering. 

AsylSyd er en drifts- og kvalitetssikker praksis med fundament i en solid erfaringsbase samt evne til at udvikle og tilpasse driftsmetoder til de af Udlændingestyrelsens givne rammer og vilkår. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer arbejder vi for, at ansvaret for beboernes liv forbliver hos beboeren selv. Gennem undervisningstiltag og aktivering får beboeren kendskab til danske kultur- og samfundsforhold.

Driftsopgaven omfatter:

Operatørkontrakt

Driftsopgaven i AsylSyd er udmøntet af Tønder Kommunes operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen, som udstikker rammen om en helhedsorienteret indsats, der skal sikre beboere et trygt, værdigt og meningsfuldt ophold i vores regi frem til afgørelse på deres asylsagsbehandling om opholdstilladelse eller udrejse.

Læs mere om operatørkontrakten i PXI-folderne for asylsystemets opholds- og børnecenterdel eller læs operatørkontrakten for 2021 i fuld længde her.

Indkvartering

Alle asylansøgere i Danmark bliver registreret ved de danske myndigheder på Modtagecenter Sandholm, hvorefter de bliver tildelt indkvartering hos os i AsylSyd eller en af Udlændingestyrelsens øvrige asyldriftsoperatører.

Opholdstiden på et asylcenter forløber over den periode, hvor Udlændingestyrelsen behandler den enkelte beboers asylansøgning og frem til afgørelse om opholdstilladelse eller afslag.

Privat indkvartering

Asylansøgere kan ansøge om privat indkvartering uden for centersystemet fx hos herboende ægtefælle, familie eller venner med opholdstilladelse i Danmark eller i egenfinansieret (leje)bolig. Privat indkvartering kræver Udlændingestyrelsens godkendelse af indkvarteringsværten i forhold til at sikre overholdelse af de gældende betingelser for privat indkvartering.

Kontrakt

Alle beboere over 18 år skal senest 7 dage efter indflytning på et af vores opholdscentre indgå en (så vidt mulig) gensidig kontrakt om undervisning, aktivering og nødvendige opgaver i 15-37 timer om ugen for at blive berettiget til udbetaling af kontante ydelser.

Kontraktens indhold afhænger af den enkelte beboers alder, helbredsmæssige tilstand og aktuelle fase i asylsagsbehandlingen.

Kontante ydelser

Udbetaling af kontante ydelser (lommepenge) sker efter fast procedure med personligt fremmøde hver anden torsdag. Ydelsestaksterne er beregnet ud fra den enkelte beboers status (enlig, familie eller forsørger) og aktuelle fase i asylprocessen. 

Den kontante ydelse består af et grundbeløb til dækning af daglige forbrugsudgifter (fx mad og hygiejneartikler). Beboere over 18 år kan her ud over opnå en tillægsydelse ved fremmøde til undervisning og aktivering i overensstemmelse med deres kontrakt. Familier modtager yderligere et forsørgertillæg, som er fastsat efter antallet af børn under 18 år.

Sociale netværks
ydelser

Der er procedurer for koordinering af sociale netværksydelser og initiativer til praktisk iværksættelse på tværs af operatørkontraktens fagområder; social, sundhed, undervis-
ning og aktivering i AsylSyd.

I forhold til sociale ydelser er AsylSyd som driftsoperatør forpligtet til at rådgive og vejlede beboerne om sociale forhold som fx offentlige institutioner, almene gøremål og flytning.

Herunder hører også håndtering af kriseintervention, konfliktløsning, psykosocialt beredskab og ikke mindst at have skærpet og underretningspligtig opmærksomhed på beboernes fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse af særlige behov for støtteforanstaltninger.

Husorden

Hvert center har en husorden med retningslinjer for:

Voksenundervisning

Alle asylansøgere over 17 år skal årligt modtage min. 400 timers undervisning i:

Nyankomne asylansøgere skal deltage i et introduktionskursus om det danske sprog, kultur- og samfundsforhold som fx seksualmoral og arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold.

Aktivering og nødvendige opgaver

Alle beboere over 17 år bliver tilbudt 380 timers individuel aktivering årligt, som bl.a. består i udførelse af udføre praktisk arbejde med hjælp til indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparationer på opholdscentrene. Aktiveringen kan også bestå i at hjælpe til med administrative opgaver. Derudover tilbyder vi vores beboere over 17 år aktivering i centrenes træningskøkkener, snedkerværksteder, cykelværksteder, frisørsaloner, kvinde- og mandeklubber, legestuer og secondhand butikker.

Andre aktiveringsmuligheder består i, at beboerne deltager i forskellige sportsaktiviteter, sociale og kulturelle tilbud eller praktikophold udenfor centrene.

Nødvendige opgaver består i, at alle beboere fra 18 år har pligt til at hjælpe med madlavning, oprydning og rengøring af egne værelser samt inden- og udendørs fællesarealer.

tiLBUD TIL BØRN 0-2 ÅR

AsylSyd tilbyder mødregruppe og legestue for de mindste asylansøgerbørn i alderen 0-2 år og deres mor (eller far). Begge aktiviteter bliver afholdt af vores eget center- og sundhedspersonale på asylcentrene, frivillige og lokale samarbejdspartnere.

Pasningstilbud til børn 3-5 år

Asylansøgerbørn i alderen 3-5 år modtager tilbud om  pasning – oftest i den lokale børnehave – hvor de bliver introduceret til den danske institutionskultur. Her udvikler børnene sociale og kulturelle færdigheder gennem leg og pædagogiske aktiviteter.

Børneundervisning 6-16 år

AsylSyd tilbyder obligatorisk undervisning for asylansøgerbørn i alderen 6-16 år – oftest i samarbejde med lokale folkeskoler. Dette er gældende både for børn indkvarteret med forældre på opholdscentrene og uledsagede mindreårige asylansøgerbørn på Børnecenter Tønder. Børnene starter i modtagerklasser og integreres herefter i almene klasser efterhånden som underviserne vurderer dem egnet og klar hertil. Samarbejdet med lokale folkeskoler giver børnene mulighed for at spejle sig i de øvrige skolebørn, og skabe fællesskaber med klassekammerater uden for indkvarteringsstedet. 

UMI undervisning 17-årige

Uledsagede mindreårige asylansøgerbørn (UMI’er), som er fyldt 17 år, modtager et særligt undervisningstilbud på FGU i Tønder. Her deltager børnene i danskundervisning ved AsylSyds interne underviser, og modtager ligeledes undervisning i engelsk og matematik. Herudover har børnene mulighed for at deltage i undervisningen i mere praktiske og fagspecifikke fag inden for bl.a. Byg, bolig og anlæg, Industri, Omsorg og sundhed, samt Turisme, kultur og fritid. Deltagelse i de fagspecifikke fag afhænger af børnenes interesse og fremtidige uddannelsesønsker. 

Sundhedsbetjening

Alle asylansøgere under Udlændingestyrelsens forsørgelse har ret til Nødvendig, Uopsættelig og Smertelindrende sundhedsbehandling (NUS-princippet). Ved uopsættelig forstås, at behandling ikke kan vente, fordi der er risiko for forværring, og for at tilstanden udvikler sig til at blive kronisk. Det uopsættelige ligger udover det akutte. En læge afgør altid, om sygdommen er uopsættelig.

Sundhedsbetjeningen i AsylSyd består af 3 dele :

Vejledende sundhedsbetjening

Sundhedspersonalet vejleder beboerne om organiseringen af sundhedsbetjeningen samt deres adgang og rettigheder dertil. Derudover rådgiver og vejleder sundhedspersonalet beboerne om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

ADMINISTRATIV SUNDHEDSBETJENING

Administrativ sundhedsbetjening består bl.a. i at ansøge om kaution ved Udlændingestyrelsen til behandling på beboernes vegne  og dokumentere godkendelser og afslag i eget system. Sundhedspersonalet skal derudover arkivere og opdatere journaler samt videregive oplysninger i henhold til de givne regler og behov.

PRAKTISK SUNDHEDSBETJENING

Praktisk sundhedsbetjening sikrer beboerne adgang til behandlingskonsultation hos bl.a. praktiserende læge, vagtlæge, speciallæger, fysio- og ergoterapi og jordemoder. AsylSyd er omfattet af regionernes akutforpligtelse og har dermed pligt til at udføre, følge op på og betale for akut sundhedsbehandling.

Sundhedspersonalet leverer også lægeordineret medicin, sygeplejeartikler og hjælpemidler til beboere i behandlingsforløb. Til beboere under 18 år tilbyder AsylSyd samme sundhedsydelser, som bliver tilbudt til danske børn, herunder sundhedsvejledning, seksualundervisning, funktionsundersøgelser ved sundhedsplejerske, forebyggende helbredsundersøgelser ved læge, ind- og udskolingsundersøgelse, vaccinationer efter Sundhedsstyrelsens gældende vejledning, årligt tandeftersyn samt øget kontakt til børn og unge med særlige behov.

Ejendomsdrift

Ejendomsdriften i AsylSyd består i at sikre at bygninger er i driftsklar stand med brugbart inventar efter en så vidt mulig ensartet standard til beboere og personale. Den praktiske ejendomsdrift omfatter disponering og klargøring af værelser og lejligheder ved ind- og udflytning samt ved åbning og lukning af centre. Derudover omfatter ejendomsdriften også indgåelse og opsigelse af div. serviceaftaler, dagligt vedligehold til sikring af funktionelle bygninger og inventar – alt i henhold til gældende vedligeholdelsesstandarder for bygningerne. Beboerne bliver inddraget i den daglige drift, fx ved mindre reparationer og vedligehold, hvor det er håndværksmæssigt forsvarligt.

AsylSyd driver yderligere eget centrallager med indkøb og opbevaring af al inventar til centrene, som en del af opgaven med ejendomsdrift.

Opgaver ved sagsafgørelse

Når en asylsag er afgjort med meddelelse om opholdstilladelse, bliver beboeren overgivet til den givne integrationskommune. Fra meddelelse om integration og frem til udflytning, afholdes overgivelsessamtale med beboeren, som efterfølgende tilbydes 25 timers intensiv danskundervisning om ugen. Herudover koordineres den administrative overgivelsesproces og den praktiske udflytning i dialog med integrationskommunen. 

Når en asylsag er afgjort med afslag overgår beboeren og den afsluttende del af sagsbehandlingen til asylprocessens 3. fase med Hjemrejsestyrelsen som øverste myndighed, som foretager udrejsekontrol og understøtter, at udviste asylansøgere udrejser af Danmark. AsylSyd bistår bl.a. Hjemrejsestyrelsen med indkvartering af afviste asylansøgere, der gerne vil medvirke til egen hjemrejse, information om Hjemrejsestyrelsens rådgivning, transport af afviste asylansøgere i forbindelse med møder med Hjemrejsestyrelsen og undervisning af afviste asylansøgere frem til udrejsefristens udløb.

Kvalitets
sikring

Udlændingestyrelsen fører anmeldte og uanmeldte samt skriftlige og fysiske tilsyn med vores løsning af driftsopgaven. 

I AsylSyd har vi udviklet vores eget tilpassede, systematiske og stringente kvalitetssikringssystem, som både kan rumme den aktuelle opgaveportefølje og med stor driftssikkerhed møde fremtidige krav. Målet er at løfte driftsopgaven med færrest mulige afvigelser. En kvalitetshåndbog er vores praktiske værktøj, der understøtter formålet, og vores fælles udgangspunkt for fastholdelse af en systematisk og struktureret sikring af kvaliteten i vores løsning af driftsopgaven.

Skip to content