Afdelinger

AsylSyd driver på nuværende tidspunkt 3 aktive opholdscentre, samt et center i dvale, med geografisk placering i henholdsvis Tønder og Esbjerg kommuner.

Med til driften i AsylSyd hører også en sundhedsafdeling, som er organiseret i klinikker på hvert af opholdscentrene.

Derudover driver AsylSyd en tværgående Fællesadministration med sæde i Tønder samt herunder et centrallager beliggende i Skærbæk og en voksenskole i Brøns.

Opholdscentre

Personalet på opholdscentrene består af afdelingsledere, center- og servicemedarbejdere, undervisere og socialkoordinatorer. De balancerer faste strukturer og fleksibilitet i en omskiftelig hverdag, når de på tværs af funktioner og arbejdssteder løser driftsopgaven indenfor de rammer, som Udlændingestyrelsen udstikker. Alle møder på arbejde for at sikre beboerne en tryg, værdig og meningsfuld ventetid, imens Udlændingestyrelsen behandler deres ansøgning om opholdstilladelse i Danmark.

Derudover omfatter centerpersonalets funktioner blandt meget andet:

Alle beboere har ved indflytning på et af AsylSyds opholdscentre indgået en kontrakt med det pågældende center, hvor de forpligter sig til at deltage i undervisning og aktivering samt deltage i nødvendige opgaver. I centerpersonalets direkte kontakt med beboerne gennem undervisning, aktivering og nødvendige opgaver understøttes beboerne i at tilegne sig sociale og praktiske færdigheder for at kunne tage ansvar for eget liv. Der opstilles letforståelige rammer for beboerne til at indarbejde rutiner, som skaber struktur og tryghed i hverdagen. Undervisning og aktivering er skemalagt og koordineret i overensstemmelse med de offentlige transporttider til undervisningsstederne samt åbningstiderne i centrenes reception og sundhedsklinik. Flere aktiviteter som f.eks. køkkenhaver og frisørsalon er iværksat på beboerinitiativer og bliver drevet af beboerne selv.

Center Aaløkke

Center type

Opholdscenter for familier og enlige over 18 år siden d. 24. aug. 2014

Kapacitet

220 pladser + 38 buffer. Beboerne er fordelt på henholdsvis 37 lejligheder med plads til 5-10 personer samt 8 lejligheder med plads til 2 personer – alle med eget køkken og bad.

Tidl. ejendomsfunktion

Plejehjem

Andet

Centerets indendørs fællesarealer omfatter et opholdsrum med tv, bordfodbold, bordtennisbord, legerum, frisørsalon, second hand butik, vaskekælder, cykelværksted og træningskøkken. Centerets udendørs fællesareal omfatter en gårdhave, legeplads med bord- og bænkplads. 

Center Aaløkke er centralt beliggende i Løgumkloster i grønne omgivelser tæt på skole, børnehave, indkøb og muligheder for fritidsaktiviteter.

Center Hviding

Center type

Opholdscenter for familier og enlige over 18 år siden november 2015.

Kapacitet

504 pladser. 50 ekstra pladser etableret som nødpladser den 10. marts 2022 – familier og enlige asylansøgere over 18 år fordelt på værelser og lejligheder i 5 beboelsesbygninger.

Tidl. ejendomsfunktion

Psykiatrisk hospital

Andet

Centerarealet består af bygninger, som er forbundet af et internt vej- og stisystem med grønne områder. Udover de 5 beboelsesbygninger omfatter Center Hviding bl.a. center-administrationen, sundhedsafdeling, træningskøkken, snedker-værksted, cykelværksted, genbrugsbutik, legestue og idrætshal.

Centrets udeareal er stort og omfatter bl.a. legepladser, multibane, alm. boldbaner, bord- og bænkpladser. Center Hviding samarbejder med et stort netværk af frivillige og venskabsfamilier i og omkring foreningslivet i Hviding og Ribe.

BØRNECENTER FOR ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

Børnecentret er indkvarteringssted for uledsagede mindreårige asylansøgere (UMI’er), en særlig sårbar beboergruppe, som er indrejst i Danmark uden en forælder eller anden voksenværge. UMI’erne er som udgangspunkt omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse på samme vilkår som alle andre voksne asylansøgere i Danmark. De er dog i kraft af deres særlige sårbarhed bl.a. sikret indkvartering på et børnecenter, tildeling af en personlig repræsentant og hurtigere sagsbehandling.

Omdrejningspunkterne i driftsopgaven på et børnecenter består i at skabe struktur i UMI’ernes hverdag, lære dem at navigere i pligter, rettigheder og procedurer i asylsagsbehandlingens 3 faser og forberede dem på livet som voksen asylansøger. Disse opgaver bliver varetaget døgnet rundt af en fagligt kvalificeret personalegruppe af netværksmedarbejdere. De er  UMI’ernes kontaktpersoner på indkvarteringsstedet og til det omkringliggende samfund, som bistår med formidling af relevante kontakter og informationer til fx Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp og frivillige netværk. Netværksmedarbejderne på børnecentret har yderligere en særskilt pædagogisk funktion, som handler om at sikre en struktureret, genkendelig og tryg hverdag med aktiviteter, samvær samt vejledning og støtte i dagligdagens praktiske gøremål.

Den daglige børnecenterdrift bliver tilrettelagt ud fra den enkelte UMI’s vilkår og forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og egen hverdag. Med afsæt deri understøtter personalet beboerne i at vedligeholde en realistisk opfattelse af egen situation samt en sund fysisk, psykisk og social udvikling af ressourcer, som sikrer dem et godt udgangspunkt for at kunne begå sig i fremtiden.

UMI’erne har adgang til aldersvarende undervisning, fritidsaktiviteter, sundhedsbetjening og kontante ydelser. I undervisningen, som foregår i modtagerklasse på en kommunal overbygningsskole, er der særligt fokus på kulturel formidling til fremme af UMI’ernes forståelse for danske normer, værdier, ligestilling samt børn og minoriteters rettigheder.

Læringsaspektet er altid i fokus – også i den daglige træning i almene gøremål som oprydning, rengøring, madlavning, tøjvask eller administrering af lommepenge. En vigtig del af den kulturelle læring består for personalet (inkl. personlige repræsentanter) i, at skabe klarhed og vejlede beboerne om deres pligter og rettigheder over for deres omgivelser, herunder myndigheder, centerpersonale, medbeboere og lokalbefolkningen. Den generelle forståelse for andre kulturer sikrer UMI’erne det bedste grundlag for at begå sig i fremtiden, uanset om det bliver i eller uden for Danmark.

Børnecenter Tønder

Center type

Opholdscenter for uledsagede mindreårige asylansøgere, der er indrejst i Danmark uden forældre eller anden værge. Siden december 2015.

Kapacitet

40 pladser + 30 i buffer udvidet den 14. februar 2022. Disse er fordelt på i alt 3 huse, hvori beboerne er indkvarteret med op til 3 personer på hvert værelse, som har eget bad og toilet.

Tidl. ejendomsfunktion

Ungdomskollegie

Andet

I hvert af Børnecenter Tønders 3 beboelseshuse findes fælles et fælles køkken, spisestue og opholdsrum med bl.a. tv og spillekonsol.

Med til Børnecenter Tønder hører også et klubhus med bl.a. gamerrum og krea faciliteter.

De fælles udearealer omfatter bl.a. terasse, basketkurv og køkkenhave.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen danner rammen om AsylSyds sygepleje-og lægetilbud. Afdelingen er organiseret i fire klinikker – én på hvert opholdscenter. Fra klinikkerne yder afdelingsleder, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læge og psykolog sundhedsbehandling og iværksætter yderligere foranstaltninger i henhold til Udlændingestyrelsens retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgere i Danmark. Derudover arbejder sundhedspersonalet løbende med at implementere sundhedsfremmende tiltag og kampagner.

I sundhedsklinikkerne er der plads til omsorg, og dialogen med beboerne er altid i centrum for behandlingen. Sundhedspersonalet bruger tolke for at sikre tydelig kommunikation gennem hele behandlingsforløbet. Sundhedspersonalet har, ligesom de øvrige medarbejdere i AsylSyd, særlig indsigt i arbejdet med mennesker i sårbare situationer. Som asylansøgere befinder vores beboere sig i en sårbar og usikker situation, og mange lever med dybe ar på krop og sjæl efter et liv på flugt fra krig, katastrofer og personlige tragedier.

Al sundhedsfagligt arbejde i AsylSyd tager udgangspunkt i NUS-princippet, som understøtter beboernes ret til nødvendig, uopsættelig og smertelindrende sundhedsbehandling – samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Sundhedsbetjeningen udmønter sig i en praktisk og en administrativ del:

DEN PRAKTISKE SUNDHEDSBETJENING i AsylSyd består konkret i at tilse beboerne ved klinikkonsultationer, koordinere eventuelle videre behandlingsforløb hos speciallæger samt at tilvejebringe nødvendig medicin og hjælpemidler. Derudover vejleder sundhedspersonalet beboerne om deres pligter og rettigheder på sundhedsområdet.

DEN ADMINISTRATIVE SUNDHEDSBETJENING består bl.a. i at ansøge Udlændingestyrelsen om kaution til div. behandlingsformer på vegne af beboerne. Det drejer sig om nødvendige – ikke akutte – behandlingsformer som fx fysio- og ergoterapi, tand- og hospitalsbehandling, som kræver godkendelse fra Udlændingestyrelsen inden behandlingsstart.

KONTAKT SUNDHED
Telefon: 51 15 35 23

fællesadministrationen

Asylsyds Fællesadministration løser tværgående administrative dele af driftsopgaven, som omfatter:

> Ledelse

> Bogholderi

> Udvikling

> Undervisningskoordinering

> Kommunikation

> Kvalitetssikring

> Ejendomskoordinering

> Kriminalpræventiv koordinering

> Socialkoordinering

> Lagerdrift

VOKSENSKOLE

AsylSyds voksne beboere fra 17 år tilbydes voksenundervisning 10 timer om ugen. For beboerne på Center Aaløkke og Center Hviding er undervisningen samlet på voksenskolen i Brøns. Her deltager beboerne på tværs af indkvarteringssted, sprog, alder og køn i niveauopdelt undervisning. 

Beboerne modtager undervisning i sprogfagene dansk og engelsk – herunder også asylansøgerkursus for de beboere som ikke har gennemført alle moduler inden flytning til Aaløkke eller Hviding. Derudover modtager beboerne undervisning i mere kompetenceudviklende fag som Iværksætteri/jobparathed, økonomi og IT. 

Målet for undervisningen er dels, at give beboerne et indblik i det danske samfund og sprog, og dels at give beboerne kompetencer inden for faglige områder, som er anvendelige uagtet om deres fremtid er i Danmark.

CENTRALLAGER

Centrallageret består af et beredskabslager, som matcher driftsenhedernes behov i henhold til vores gældende operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen. 

Beredskabslager anvendes som udgangspunkt kun i forbindelse med centeråbninger eller udvidelser. På beredskabslageret forefindes bl.a. inventar som et stort antal senge og skabe til indretning af beboelsesværelser, som gør det muligt at møblere nye asylcentre i høj hastighed.

Pluklager anvendes primært til opmagasinering af basisinventar og sikrer mulighed for hurtig udskiftning af inventar. Som operatør er det AsylSyds ansvar at genanskaffe inventar til pluklageret.

Skip to content