ASYLSYD ÅBNER ENDNU ET CENTER PÅ DEN NEDLAGTE KOMMUNESKOLE I SKÆRBÆK


Pressemeddelelse udsendt 14-03-2022:

AsylSyd åbner endnu et center på den nedlagte kommuneskole i Skærbæk


Indrejsetallet af asylansøgere fra det krigshærgede Ukraine stiger stadig dag for dag. Det samme gør behovet for indkvarteringskapacitet på de danske asylcentre, selvom Udlændingestyrelsen og landets asyldriftsoperatører i løbet af den seneste uge allerede har skabt mange hundrede nye sengepladser med åbning af flere nye beredskabscentre landet over. Derfor åbner AsylSyd endnu et beredskabscenter i Skærbæk til kortvarige ophold på op til 5 dage med en estimeret indkvarteringskapacitet på 400 beboere.   

AsylSyd, som i sidste uge offentliggjorde åbning af tre nye beredskabscentre til indkvartering af netop de ukrainske asylansøgere, meddeler nu om åbning af endnu et nyt center. Denne gang skal den nedlagte kommuneskole i Skærbæk lægge bygninger til at indkvartere ukrainske asylansøgere – fortrinsvis kvinder og børn.

Borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti udtaler:

”Der bliver i øjeblikket løftet en dobbelt opgave i og af Tønder Kommune for at hjælpe de mange ukrainere, der er drevet på flugt fra krigen i deres hjemland. I AsylSyd knokles der for med meget kort varsel at åbne nye centre til indkvartering af de ukrainske asylansøgere. Samtidig forbereder vi ligesom landets øvrige 97 kommuner, hvordan vi bliver et godt hjemsted for de ukrainere, som enten vælger eller får meddelt ophold i vores kommune”.

Med åbning af de foreløbig fire nye centre driver AsylSyd, der er en afdeling i Tønder Kommune, i alt 7 opholdsafdelinger for familier, enlige og uledsagede mindreårige asylansøgerbørn. AsylSyd-organisationen omfatter bl.a. også intern sundhedsafdeling, undervisnings-setup, centrallager og tværgående administrativ enhed.

”Dén opskalering af indkvarteringskapacitet, som vi i øjeblikket udfører i AsylSyd, er en intens og koordineret indsats, som går på tværs af faglighed og geografisk placering både internt og eksternt. Åbning af indkvarteringssteder – ofte med kort bagkant – er imidlertid en fast operatørforpligtelse og en opgave, som vi siden 2015 har opbygget god og solid erfaring i at løse. Men det er samtidig en opgave, som vi ikke kunne løse uden alle vores samarbejdspartnere i vores værtskommuner”, understreger driftschef i AsylSyd, Niels Bøgskov Frederiksen.

Hvad handler asyldrift egentlig om?

Driftsopgaven i AsylSyd er udmøntet af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Tønder Kommune, hvorunder AsylSyd i 2015 blev etableret som afdeling. I operatørkontrakten udstikker Udlændingestyrelsen rammen om en helhedsorienteret indsats, som skal sikre AsylSyds beboere en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid frem til, der falder afgørelse på deres asylsagsbehandling. Udlændingestyrelsen er ansvarlig for tilvejebringelse og drift af indkvarteringskapacitet for alle asylansøgere i Danmark.

Den daglige drift af indkvarteringsstederne bliver imidlertid varetaget i et bestiller-udfører-samarbejde, hvor Udlændingestyrelsen bestiller operatøren (AsylSyd, Asylafdelingen i Vesthimmerlands Kommune, Røde Kors og Kriminalforsorgen) til at udføre driftsopgaven på indkvarteringsstederne – asylcentrene.

”Det betyder i praksis, at vi i AsylSyd sammensætter og tilpasser et fagligt kvalificeret og mængdemæssigt tilstrækkeligt personale til at udføre driftsopgaven i henhold til den aktuelle beboersammensætning og det aktuelle indkvarteringsbehov. Personalet omfatter bemanding til vores egne afdelinger; centre, sundhedsafdeling og tværgående fællesadministration – også eksterne underleverandører af ydelser som fx undervisere til voksenskolen og aktiveringsmandskab”, uddyber driftschefen.

Netop sammensætning af personale til de nye centre er en stor opgave. AsylSyd har iværksat et samarbejde med de kommunale jobcentre i værtskommunerne Tønder, Esbjerg, Aabenraa og Haderslev om rekruttering af de mange nye medarbejdere, der er akut behov for. Det drejer sig om bemanding af alle funktioner, som omfatter afdelingsledere, sundhedspersonale (syge- og sundhedsplejersker), socialkoordinator samt center- og servicemedarbejdere, der fremadrettet skal forestå den daglige centerdrift.

Lokale og fleksible samarbejdsaftaler

Åbningen af det nye beredskabscenter i Skærbæk foregår ligesom de øvrige centeråbninger i tæt samarbejde med Tønder Kommune, som stiller en task force til rådighed med hjælp til klargøring af alle støttesystemer med fx økonomi, IT og bygningsadministration.

Som udgangspunkt skal alle asylansøgere i Danmark tilbydes undervisning og aktivering, imens myndighederne behandler deres sag. Der arbejdes derfor på højtryk for at lande samarbejdsaftaler med eksterne underleverandører til driftsydelser som fx undervisning af voksne og børn med de kommunale skoler i de tre nye værtsbyer; Toftlund, Bolderslev og Haderslev. På nuværende tidspunkt deltager AsylSyds beboerbørn i den skolepligtige alder i koordinerede pasnings- og undervisningstilbud i lokale børnehaver og folkeskoler i centerbyerne (Hviding/Ribe, Løgumkloster og Tønder), imens voksne asylansøgere deltager i undervisning på AsylSyds egen voksenskole, som ligger i Brøns.

AsylSyd har tidligere drevet egen asylskole for beboerbørn i den skolepligtige alder og udbudt pasning til de mindste i egne lokaler. Det er endnu ikke afklaret, om en tilsvarende løsning skal etableres for beboerne på det kommende Center Haderslev. AsylSyd driver p.t. egne sundhedsafdelinger på Centrene i Hviding og Løgumkloster, men det er muligt, at der bliver oprettet endnu en sundhedsklinik på Center Haderslev.

Der er imidlertid ikke behov for underleverandører til undervisning og børnepasning på det nye beredskabscenter i Skærbæk. Det er målrettet kortvarige ophold i op til 5 dages varighed, hvilket er for kort tid til at påbegynde undervisningsforløb. Fælles for alle de nye centre er, at de etableres som en midlertidig beredskabskapacitet i 3 måneder med mulighed for forlængelse alt afhængig af krigens ud- eller afvikling i Ukraine.

Ét er dog sikkert fastslår man i AsylSyd:

”Vi kan garantere, at driftsopgaven vil blive tilpasset helt efter de rammer, der udstikkes af Udlændingestyrelsen, og som skal sikre beboere en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid i AsylSyds regi frem til, der er truffet en afgørelse af deres asylsager”, afslutter Niels Bøgskov Frederiksen.

FAKTA:

AsylSyd er organiseret som en afdeling i Tønder Kommune og har siden august 2015 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen i henholdsvis Tønder, Esbjerg og Aabenraa kommuner. På nuværende tidspunkt driver AsylSyd opholdscentre for familier og enlige på centre i Løgumkloster og Hviding samt et børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgerbørn i alderen 12-17 år i Tønder. AsylSyd og beskæftiger samlet ca. 75 medarbejdere.

Skip to content