Sundhedsbetjening

Alle asylansøgere under Udlændingestyrelsens forsørgelse har ret til Nødvendig, Uopsættelig og Smertelindrende sundhedsbe-handling (NUS-princippet). Ved uopsættelig forstås, at behand-ling ikke kan vente, fordi der er risiko for forværring, og for at til-standen udvikler sig til at blive kronisk. Det uopsættelige ligger udover det akutte. En læge afgør altid, om sygdommen er uop-sættelig.

Sundhedsbetjeningen i AsylSyd består af 3 dele:

  • Vejledende sundhedsbetjening
  • Administrativ sundhedsbetjening
  • Praktisk sundhedsbetjening
5f80552264c7e

Vejledende sundhedsbetjening

Sundhedspersonalet vejleder beboerne om organiseringen af sundhedsbetjeningen, adgang samt deres adgang og rettighe-der dertil. Derudover rådgiver og vejleder sundhedspersonalet beboerne om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Administrativ sundhedsbetjening

Administrativ sundhedsbetjening består bl.a. i at ansøge om kau-tion til behandling på beboernes vegne til Udlændingestyrelsen og dokumentere godkendelser og afslag i eget system. Sund-hedspersonalet skal derudover arkivere og opdatere journaler samt videregive oplysninger i henhold til de givne regler og behov.

Praktisk sundhedsbetjening

Praktisk sundhedsbetjening sikrer beboerne adgang til behand-lingskonsultation hos bl.a. praktiserende læge, vagtlæge, special-læger, fysio- og ergoterapi og jordemoder. AsylSyd er omfattet af regionernes akutforpligtelse og har dermed pligt til at udføre, følge op på og betale for akut sundhedsbehandling.

Sundhedspersonalet leverer også lægeordineret medicin, syge-plejeartikler og hjælpemidler til beboere i behandlingsforløb. Til beboere under 18 år tilbyder AsylSyd samme sundhedsydelser, som bliver tilbudt til danske børn – herunder sundhedsvejled-ning, seksualundervisning, funktionsundersøgelser ved sund-hedsplejerske, forebyggende helbredsundersøgelser ved læge, ind- og udskolingsundersøgelse, vaccinationer efter Sundheds-styrelsens gældende vejledning, årligt tandeftersyn samt øget kontakt til børn og unge med særlige behov.