• asylsyd_asylansoeger ICON - DET GØR VI

 • AT VÆRE ASYLANSØGER

  En asylansøger er en person, der har forladt sit hjemland, og søger om ret til at opholde sig i et andet land og blive beskyttet af dette land som flygtning.

  Er man asylansøger i Danmark, bliver man indkvarteret på et asylcenter indtil myndighederne afgør, om man har ret til at opholde sig i Danmark og blive beskyttet i Danmark som flygtning.

  For at få asyl og for at blive anerkendt som flygtning, skal man opfylde betingelserne i FN’s Flygtningekonvention eller betingelserne i Udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

  Ifølge FN’s Flygtningekonvention er en flygtning en person, som har velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, politisk tilhørsforhold eller andet, og som lever med høj risiko for at miste livet, blive fængslet, tortureret eller på anden vis få krænket sine menneskerettigheder i det land, hvor personen er statsborger.

  Når myndighederne i Danmark imødekommer en persons ansøgning om asyl, får personen opholdstilladelse i Danmark og anerkendes samtidig som  flygtning med ret til at blive beskyttet i Danmark.

 • VOKSENUNDERVISNING

  Som asylansøger i Danmark  modtager man undervisning. Er man mellem 17 og 21 år, skal man så vidt muligt tilbydes 20 undervisningstimer om ugen, og er man 22 år og derover får man tilbudt 10 undervisningstimer ugentligt. Undervisningen foregår på niveau-inddelte hold, som strækker sig over hold til analfabeter til hold med mere avanceret engelsk- og danskundervisning.

  Får man opholdstilladelse i Danmark, deltager man i fremrykket dansk, som er på  25 timer ugentligt. Her bliver man introduceret til danske kultur- og samfundsforhold, så man bliver rustet til at blive en del af det danske samfund.

  Som nyankommen asylansøger skal man deltage i et asylansøgerkursus. På kurset får asylansøgerne en introduktion til det danske sprog samt informationer om danske kultur- og samfundsforhold, såsom seksualmoral og arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold.

 • PASNINGS- OG UNDERVISNINGSTILBUD TIL BØRN

  Asylansøgerbørn i alderen 3-5 år modtager – oftest i den lokale børnehave – et obligatorisk pasningstilbud, hvor de introduceres til den danske institutionskultur. Igennem leg og pædagogiske aktiviteter udvikler børnene sociale og kulturelle færdigheder, som vil kunne danne grundlaget for en fremtidig integration.

  Asylansøgerbørn i alderen 6-16 år modtager et obligatorisk undervisningstilbud i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven – både hvad angår timetal og undervisningsindhold. For asylansøgerbørn, der bor med deres forældre på centrene, er der normalt tale om undervisning på den lokale folkeskole. Af praktiske årsager foregår undervisningen med udgangspunkt i særlige asylansøger-klasser, hvor børnene er aldersopdelt. I det omfang det er muligt, under hensyn til den individuelle sproglige og sociale udvikling, integreres børnene i den almindelige undervisning på skolerne.

  De børn, der er kommet til landet uden forældre, bor på særlige centre og modtager også et særligt undervisningstilbud. Disse børn får undervisning, der svarer til modtageundervisning for aldersgruppen i en almindelig folkeskole. Det betyder, at der undervises i fagrækkerne humanistiske fag, praktiske/musiske fag og naturfag med udgangspunkt i dansk som andet sprog.

  Skoleåret for alle asylansøgerbørn er på 40 uger og følger skoleåret ved folkeskoler i Tønder Kommune, dvs. med normale ferier og højtider.

 • SUNDHEDSKLINIK

  AsylSyds sundhedsklinik ligger på Center Aaløkke i Løgumkloster. Den danner rammen  om AsylSyds sygepleje-og lægepraksistilbud.  I sundhedsklinikken er der tilknyttet sygeplejersker og sundhedsplejersker. Desuden er der tilknyttet læger og psykologer på aftalte dage.

  I sundhedsklinikken er der plads til omsorg, og dialogen med asylansøgeren i centrum for behandlingen. Klinikken behandler alle former for lidelser med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens retningslinjer for sundhedsbehandling. Sundhedspersonalet bruger tolke til at oversætte for at sikre  tydelig kommunikation  gennem hele behandlingsforløbet. Derudover er der ansat arabisktalende læger, da en stor del af beboerne er arabisktalende. Der arbejdes løbende på at implementere sundhedsfremmende tiltag og kampagner.

 • Second hand butikker

  På AsylSyds centre er der etableret second hand butikker, som drives i et samarbejde mellem frivillige og beboerne på centrene.

  Tøj, legetøj, sengetøj og meget mere sælges i second hand butikkerne til et symbolsk beløb.  Generelt sælges varerne for 1 kr. stk., og kommer der nyere og ubrugte varer ind, sælges disse for 5 kr.
  Indtægten fra Second hand butikkerne går til aktiviteter til glæde for beboerne. Eksempelvis er der købt: fodboldmål og -støvler, gymnastikudstyr, udstyr til de kreative værksteder, reservedele til cykelværksteder.